กองการศึกษากองการศึกษา


นางสาวปิยมาศ  แถมวงศ์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปิยมาศ  แถมวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางอำภาพร  โสดา
นักวิชาการศึกษา

       
นางสาวจันทราภรณ์ สมบัติ ครู ศพด.บ้านนาโพธิ์เหนือ
นางสาวจันทราภรณ์  สมบัติ
ครู ศพด.บ้านนาโพธิ์เหนือ
นางบุญกอง  บุญช่วย ครู  ศพด.บ้านโนนสวรรค์
นางบุญกอง  บุญช่วย
ครู  ศพด.บ้านหนองผือ

นางพิน  โยธารัก  ครู  ศพด.บุญธิศาราม
นางพิน  โยธารัก
ครู  ศดว.บุญธิศาราม

นางสาวจงกลนี  กาญจนเสน ครู  ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง
นางสาวจงกลนี  กาญจนเสน
ครู  ศพด.บ้านทุ่งนาเมือง
       
 

นางสาวนันธิดา  ศิริลาภ
ครู  ศพด.บ้านซะซอม

 

นางพนิดา  พละศักดิ์
ครู ศดว.โพธาราม

 

 
       
       

 

26/10/2016

1065

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th