กองช่าง


 


กองช่าง

 


นายฌาญากรณ์  กระจายศรี
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

   
   

นายฌาญากรณ์  กระจายศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายอิทธิชัย  ชัยธานี  เจ้าพนักงานการประปา ชำนาญงาน
นายอิทธิชัย  ชัยธานี
เจ้าพนักงานการประปา ชำนาญงาน
   
   
   

 

26/10/2016

1162

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th