สำนักปลัด


 


สำนักปลัด

นายประเวส  หอมชื่น  ปลัด อบต.

จ่าสิบเอกสุวัตร  พูพิมาย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง

       
       
นายจงศักดิ์  รักศรี  รองปลัด อบต.

นายศาสนะ  ประทาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
       
  1.	ส.อ.สุวัฒชัย  รอดจากเข็ญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายภาพิสันต์  สาระคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
       
1.	ส.อ.สุวัฒชัย  รอดจากเข็ญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ส.อ.สุวัฒชัย รอดจากเข็ญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นายจีระเดช  เทียมทัศ  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นายจีระเดช  เทียมทัศ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นางสาวภูคณิศา  เมืองแทน 
นักประชาสัมพันธ์
ปฎิบัติการ


จ.อ.ปัญญา  หาดจันทร์ 
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน
       

นางสาวนิดารัตน์  กระจายศรี
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
ชำนาญงาน

 

นายธีระปกรณ์  แสงเขตต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน

นายฤธิไกร  คนซื่อ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฎิบัติการ

 
   

 

 

26/10/2016

1966

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th