กองคลัง


 


กองคลังนายชนะวิชญ์  อนันกาญจน์กุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาวดวงจันทร์ พากเพียร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวจีระนัน  ธนูศร
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ

26/10/2016

1256

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th