สภาพทั่วไปสภาพทั่วไปและที่ตั้ง
 

 

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง มีพื้นที่ประมาณ 261 ตารางกิโลเมตร
(163,125 ไร่)


ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลนาโพธิ์กลางมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและ ภูเขาหินทราย ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีป่าดงนาทามซึ่งเป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำของลำห้วยหลายสายพื้นที่ด้านตะวันออกของตำบลติดต่อกับ ส.ป.ป. ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวเขตธรรมชาติ

 

ข้อมูลพื้นที่รับผิดชอบ

ตำบลนาโพธิ์กลาง    แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน  ดังนี้

    หมู่ที่ 1       บ้านนาโพธิ์กลาง

    หมู่ที่ 2       บ้านนาโพธิ์ใต้

    หมู่ที่3        บ้านคันท่าเกวียน

    หมู่ที่4        บ้านหนองผือ

    หมู่ที่5        บ้านปากลา

    หมู่ที่6        บ้านทุ่งนาเมือง

    หมู่ที่7        บ้านซะซอม

    หมู่ที่8        บ้านนาโพธิ์เหนือ

    หมู่ที่9        บ้านโนนสวรรค์

    หมู่ที่10      บ้านหนองเจริญ

 

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

        -ป่าดงนาทาม(ผาชนะได,ผาเฉลียงคู่,โหง่นแต้ม,น้ำตกห้วยพอกฯลฯ) , วัดถ้ำปาฏิหาริ์ย ,หินโยก,เสาเฉลียงเดี่ยว,เถาวัลย์ยักษ์ น้ำตกแสงจันทร์ ,วัดถ้ำอานนท์ ,น้ำตกสร้อยสวรรค์ , Home stay (บ้านซะซอม) , น้ำตก  ทุ่งนาเมือง , หาดมารอ , โบกปลาม้า,ถ้ำฆ้อง ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งโขง(บ้านคันท่าเกวียน,บ้านปากลา)

ผลิตภัณฑ์ชุมชน/สินค้าที่ระลึก (บ้านทุ่งนาเมือง,บ้านคันท่าเกวียน,บ้านซะซอม, บ้านนาโพธิ์ใต้,บ้านหนองผือ)

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานสำคัญของท้องถิ่น

สภาพทั่วไปของตำบล :
ลักษณะทั่วไปเป็นภูเขา มีแม่น้ำโขงไหลผ่าน ห่างจากตัวอำเภอ 40 กม.

อาณาเขตตำบล :
    ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตอำเภอศรีเมืองใหม่

        ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลห้วยยาง และ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แม่น้ำโขงและสปป.ลาว
        ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอำเภอศรีเมืองใหม่ 

  

--------------------------------------

26/10/2016

2073

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th