องค์การบริหารส่วนทำบลนาโพธิ์กลาง

fail

 

  

.ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-09-26 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2565 (ดู : 0)


2022-09-26 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 0)
2022-09-26 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 0)
2022-09-21 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 (ดู : 1)
2022-09-21 บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (ดู : 1)
2022-09-14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 0)
2022-09-08 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 1)
2022-08-25 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ (ดู : 2)
2022-08-09 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 4)
2022-08-08 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (ดู : 3)
2022-07-20 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 8)
2022-07-20 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับที่ 8 พ.ศ.2565 (ดู : 8)
2022-06-16 การรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร และผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาตำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (กรณีปลดล๊อค) (ดู : 16)
2022-06-14 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 14)
2022-06-08 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 16)
2022-06-08 ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อเก็บภาษีในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 11)
2022-06-07 การเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับการซื้ออาหารนเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
2022-05-27 แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 11)
2022-05-17 รับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 22)
2022-04-21 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (ดู : 12)
2022-03-18 การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (ดู : 17)
2022-03-16 การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ดู : 17)
2022-01-27 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 18)
2022-01-27 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๕ (ดู : 14)
2021-12-03 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3,4)ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 17)
2021-12-03 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559และพ.ศ.2564 (ดู : 15)
2021-11-25 กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 15)
2021-11-17 การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 16)
2021-11-02 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 16)
2021-11-01 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 15)
2021-11-01 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 16)
2021-11-01 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 16)
2021-11-01 กำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 20)
2021-10-29 มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 10)
2021-10-27 สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 15)
2021-10-25 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 17)
2021-10-25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 16)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ดู : 14)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 (ดู : 18)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 (ดู : 19)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 (ดู : 14)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ดู : 17)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 10 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 9 (ดู : 22)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 8 (ดู : 14)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 7 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 6 (ดู : 16)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 5 (ดู : 19)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 4 (ดู : 14)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 3 (ดู : 14)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ดู : 17)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ดู : 15)
2021-10-22 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 15)
2021-10-21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 (ดู : 14)
2021-10-18 กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 15)
2021-10-07 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้อ (ดู : 17)
2021-10-07 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการกำหนดเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 15)
2021-10-06 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 16)
2021-10-06 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 17)
2021-10-06 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 18)
2021-10-06 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 15)
2021-09-30 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 21)
2021-09-28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 37)
2021-09-14 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 19)
2021-09-13 แก้ไขการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 27)
2021-09-08 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 59)
2021-08-26 ประกาศแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 30)
2021-07-30 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 (ดู : 41)
2021-07-07 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 75)
2021-07-02 การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 (ดู : 24)
2021-06-29 การโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10 (ดู : 37)
2021-06-28 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 16)
2021-06-28 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็ปไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 23)
2021-06-28 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 22)
2021-06-18 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9 (ดู : 29)
2021-06-17 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8 (ดู : 30)
2021-05-21 ประกาศการรื้อถอนแผงขายสินค้า (ชั่วคราว) ในพื้นที่ตลาดนัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 45)
2021-05-11 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 38)
2021-05-11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 38)
2021-05-11 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 39)
2021-04-30 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 40)
2021-04-19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 41)
2021-04-12 ปิดตลาดนัดวันเสาร์ วันจันทร์ วันพฤหัสบดี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ดู : 11)
2021-03-12 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 51)
2021-03-05 การรับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งผู้บริหาร โดยเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับและมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(ปลดล๊อก) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 51)
2021-02-09 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 60)
2021-02-03 ประชาสัมพันธ์ข่าวสรรพากร (ดู : 54)
2021-01-25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 70)
2021-01-15 ประชาสัมพันการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 40)
2021-01-15 ประชาสัมพันธ์ออกสำรวจป้าย เพื่อปรับปรุงข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย (ดู : 38)
2020-11-17 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 66)
2020-11-11 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 77)
2020-10-27 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 67)
2020-10-21 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 20)
2020-10-08 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 84)
2020-10-02 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 74)
2020-10-02 กำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานครู องค์การบริหารส่วนตำบล และการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 77)
2020-10-02 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 76)
2020-09-30 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภดส.๓) ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 75)
2020-08-31 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 75)
2020-08-24 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 74)
2020-08-17 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 88)
2020-08-14 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 82)
2020-07-21 มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2542 (ดู : 90)
2020-07-16 ขยายระยะเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ.2563 (ดู : 91)
2020-07-10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 94)
2020-07-09 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร (ดู : 91)
2020-06-26 หลักเกณฑ์และวิธีการประมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2563 (ดู : 105)
2020-06-04 ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 94)
2020-05-18 การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ (ดู : 99)
2020-05-08 ประกาศกระทรวงพานิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบการพานิชยกิจต้องจดทะเบียนพานิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 (ดู : 97)
2020-05-05 ราคาการประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นๆในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 100)
2020-04-30 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 114)
2020-04-27 การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 105)
2020-04-17 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 90)
2020-04-15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 102)
2020-04-10 แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 93)
2020-04-10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 110)
2020-03-19 แจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 109)
2020-03-19 ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 121)
2020-01-28 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 104)
2020-01-13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 104)
2020-01-13 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.นาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำงวดปีงบประมาณ 2562 (ดู : 111)
2019-11-12 การตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 105)
2019-10-30 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล , เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ดู : 108)
2019-10-30 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 109)
2019-10-30 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 109)
2019-10-18 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 108)
2019-10-16 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ(e-laas) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 91)
2019-10-16 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 100)
2019-10-01 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ (ดู : 106)
2019-10-01 การใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 107)
2019-09-19 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 113)
2019-07-22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 360)
2019-07-04 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ดู : 385)
2019-06-28 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินทุกระยะสามเดือน (ไตรมาส) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 110)
2019-05-08 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๒ (ดู : 113)
2019-04-22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 97)
2019-02-07 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( มกราคม ) (ดู : 104)
2019-02-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลุงหินคลุกสายทางสระดำ บ้านนาโพธิ์ใต้ (ดู : 104)
2019-02-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลุงหินคลุกสายทางสระใหญ่ บ้านหนองผือ (ดู : 98)
2019-01-23 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 118)
2019-01-23 เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล (ดู : 119)
2019-01-22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 114)
2019-01-04 ประกาศเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 102)
2018-12-21 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 377)
2018-12-21 กำหนดสถานที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ (ดู : 372)
2018-12-21 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 334)
2018-12-21 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย (ดู : 360)
2018-11-28 ประกาศเรื่องการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 530)
2018-11-23 ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ตุลาคม) (ดู : 106)
2018-10-30 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ๒๕๖๒ (ดู : 108)
2018-10-29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 382)
2018-10-19 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 113)
2018-07-24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 122)
2018-07-24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 117)
2018-07-24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 111)
2018-06-27 ข่าว ประชาสัมพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เน้น ตรวจเข้มต่างด้าว พบกระทำความผิดมีโทษทั้งนายจ้างและต่างด้าว (ดู : 430)
2018-06-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 64)
2018-06-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญธิศาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 56)
2018-02-01 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมลูกรังสายนาสันเทพ-ตะละหง่าย บ้านซะซอม (ดู : 487)
2018-02-01 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงเยื้อง รพ.ส.ต.นาโพธิ์ใต้-บ้านคันท่าเกวียน (ดู : 454)
2018-01-31 กีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ นาโพธิ์กลางเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง อบต.นาโพธิ์กลาง (ดู : 618)
2018-01-17 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา (ดู : 558)
2018-01-15 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ดู : 605)
2018-01-15 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสแรก (ดู : 457)
2018-01-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 358)
2018-01-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง (ดู : 361)
2017-12-04 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน (ดู : 419)
2017-11-23 ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (ดู : 510)
2017-11-16 ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินยังชีพผู้สูงอายุ อบต.นาโพธิ์กลาง พ.ศ. 2560 (ดู : 652)
2017-11-13 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ 2561 (ดู : 729)
2017-10-31 ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้วัสดุสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทางราชการ (ดู : 473)
2017-10-31 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2559 (ดู : 481)
2017-10-31 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2558 (ดู : 478)
2017-10-31 ประกาศการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 400)
2017-10-31 ประการการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 430)
2017-10-31 ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) (ดู : 464)
2017-10-31 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน พ.ศ. 2560 (ดู : 441)
2017-10-31 ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี 2560 (ดู : 692)
2017-10-31 ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิศสุนัขบ้า ประจำปี 2560 (ดู : 495)
2017-10-31 ประกาศการกำหนดเกณฑ์ใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 477)

2022-09-15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ถึงบ้านดงแถบ หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 686.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น (ดู : 0)


2022-09-14 การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 0)
2022-05-06 ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ดู : 12)
2022-05-06 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 12)
2021-10-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียน สังกัด สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 15)
2021-06-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลางและสังกัด สพฐ. (ดู : 19)
2021-05-05 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกรดปรับแต่ง ถนนสายหลังฐานขนุน - น้ำตกแสงจันทร์ บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 23)
2021-04-23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่กี บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 33)
2021-04-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารขายสินค้าในตลาดนัดนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 33)
2021-04-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุงยา บ้านคันท่าเกวียน หมู่3 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ดู : 21)
2021-04-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ บ้านปากลา หมู่ 5 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ดู : 51)
2021-04-22 ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงบัว บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 24)
2021-04-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดบ่ออเนกประสงค์ บ้านหนองผิอ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 21)
2021-04-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดบ่ออเนกประสงค์ บ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 25)
2021-04-09 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกรดปรับแต่ง ถนนสายถ้ำผาขาว บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 28)
2021-03-05 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกรดปรับแต่ง ถนนสายในหมู่บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 23)
2021-02-23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดบ่ออเนกประสงค์บ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 32)
2021-02-23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดบ่ออเนกประสงค์บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 28)
2021-02-23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 21)
2021-02-16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 27)
2021-02-16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 32)
2021-02-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 27)
2021-02-01 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อดินถมและหินคลุกเพื่อการก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬากลาง พร้อมเกลี่ยปรับแต่งตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 36)
2021-02-01 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางในหมูบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 39)
2021-02-01 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 39)
2021-01-21 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกรดปรับแต่ง ถนนสายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 39)
2020-12-29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อดินถมลานอเนกประสงค์ (ดู : 44)
2020-12-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ดู : 48)
2020-12-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญธิสาร บ้านนาโพธิ์เหนือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 49)
2020-12-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฝายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 44)
2020-12-03 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านนาโพธิ์กลาง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 68)
2020-12-03 โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ภายในสำนักงาน อบต.นาโพธิ์กลาง (ดู : 40)
2020-12-03 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ. อุบลฯ (ดู : 43)
2020-11-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 37)
2020-11-26 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 52)
2020-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51)
2020-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.นาโพธิ์เหนือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44)
2020-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ จุดผ่อนปรนบ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2020-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายในตำบลนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2020-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อจัดเตรียมการสถานที่รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ตามโครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 198)
2020-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำจุดชมขบวนเรือเทิดพระเกียรติ โครงการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44)
2020-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45)
2020-09-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.นาโพธิ์เหนือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 45)
2020-09-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 54)
2020-09-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์จุดผ่อนปรน บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 47)
2020-09-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำร่องหนองสิม ม.2 บ้านนาโพธิ์ใต้ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 51)
2020-09-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำบะสนาม ม.10 บ้านหนองเจริญ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ (ดู : 46)
2020-09-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 45)
2020-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2020-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2020-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48)
2020-09-16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 52)
2020-09-16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 42)
2020-09-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาโพธิ์กลาง - ปากลา (ช่วงบ้านปากลา) หมู่ที่ 5 บ้านปากลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 52)
2020-09-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงศาลาอยู่ดีสุข บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2020-09-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์เหนือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45)
2020-09-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์เหนือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบล ฯ (ดู : 39)
2020-09-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศาลาอยู่ดีสุข บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบล ฯ (ดู : 47)
2020-09-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา บ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 44)
2020-09-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ใต้ ซอยนายเลิศ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2020-09-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประปา บ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 41)
2020-09-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ใต้ ซอยนายเลิศ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 43)
2020-09-03 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาโพธิ์กลาง - ปากลา (ช่วงบ้านปากลา) หมู่ที่ 5 บ้านปากลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 40)
2020-08-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัด บ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52)
2020-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านซะซอม หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 45)
2020-08-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ใต้ ซอยนายชาติชาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2020-08-27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็กสายทางนาโพธิ์กลาง - ปากลา (ช่วงบ้านปากลา)หมูที่ 5 บ้านปากลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 43)
2020-08-26 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดนัด บ้านนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 57)
2020-08-26 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ใต้ ซอยนายชาติชาย ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 45)
2020-08-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านซะซอม บ้านนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 49)
2020-08-20 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ปากลา(ช่วงบ้านปากลา) ม.5 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบล ฯ (ดู : 56)
2020-08-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 42)
2020-08-14 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 44)
2020-08-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาโพธิ์กลาง-ปากลา (ช่วงชันหอพลับพลา) ม.3 บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 40)
2020-08-04 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาโพธิ์กลาง-ปากลา(ช่วงชันหอพลับพลา)ม.3 บ้านคันท่าเกวียน ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบล ฯ (ดู : 53)
2020-07-22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน 2563 (ดู : 50)
2020-07-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางร่องจะขวาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45)
2020-07-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนสวยงามเพื่อการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2020-07-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45)
2020-07-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยซึง - ละโมด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 51)
2020-07-09 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางร่องจะขวาง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 53)
2020-07-09 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนสวยงามเพื่อการท่องเที่ยว (ดู : 283)
2020-07-02 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยซืง - ละโมด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 46)
2020-07-02 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 57)
2020-06-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการชุดผลิตน้ำดื่ม บ้านนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52)
2020-06-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางร่องตะก่า หมู่ที่ 8 บ้านนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46)
2020-06-25 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชุดผลิตน้ำดื่ม บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 54)
2020-06-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางร่องตะก่า หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 48)
2020-06-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2020-06-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ - ห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2020-06-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชุดผลิตน้ำดื่ม บ้านนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 62)
2020-06-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ - ห้วยทราย หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 54)
2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปาบ้านนาโพธิ์กลางและบ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2020-06-12 ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2020-06-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-001 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงบ้านคันท่าเกวียน-บ้านปากลา หมูที่ 3,5 บ้านคันท่าเกวียน บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้ว (ดู : 50)
2020-06-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-002 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ป่าดงนาทาม ช่วงสามแยกบ้านซะซอม-วัดภูอานนท์ หมู่ที่ 7 บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดร (ดู : 55)
2020-06-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 60)
2020-06-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาคุ้มนายเลิศ บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57)
2020-06-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51)
2020-06-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-002 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ป่าดงนาทาม ช่วงสามแยกบ้านซะซอม-วัดภูอานนท์ หมู่ที่ 7 บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดร (ดู : 56)
2020-06-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-001 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงบ้านคันท่าเกวียน-บ้านปากลา หมูที่ 3,5 บ้านคันท่าเกวียน บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้ว (ดู : 50)
2020-06-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยทราย - บ้านซะซอม หมูที่ 7 บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60)
2020-06-04 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยทราย - บ้านซะซอม หมู่ที่ 7 บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 53)
2020-06-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57)
2020-05-29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาคุ้มนายเลิศ บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 60)
2020-05-29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาแสงอาทิตย์ บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 54)
2020-05-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยโพธิ์ -ร่องจะคะ หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50)
2020-05-26 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยโพธิ์ - ร่องจะคะ บ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 65)
2020-05-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมร้านค้าประชารัฐ บ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53)
2020-05-18 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการต่อเติมร้านค้าประชารัฐ บ้านนาโพธิ์กลาง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี (ดู : 63)
2020-05-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๖-๐๐๒ สายทางบ้าน นาโพธิ์กลาง-ป่าดงนาทาม ช่วงสามแยกบ้านซะซอม-วัดภูอานนท์ หมู่ที่ 7 บ้านซะซอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54)
2020-05-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๒๖-๐๐๑ สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-บ้านปากลาช่วงบ้านคันท่าเกวียน-บ้านปากลา ม. 3,5 บ้านคันท่าเกวียน บ้านปากลาต.นาโพธิ์กลางอ.โขงเจียมจ.อุบลราชธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 50)
2020-05-05 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-002 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ป่าดงนาทาม ช่วงสามแยกซะซอม-วัดภูอานนท์ หมู่ที่ 7 บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุ (ดู : 63)
2020-05-05 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-001 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-บ้านปากลา ช่วงบ้านคันท่าเกวียน-บ้านปากลา หมู่ที่3,5 บ้านคันท่าเกวียน บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอ (ดู : 61)
2020-05-05 ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-002 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-ป่าดงนาทาม ช่วงสามแยกซะซอม-วัดภูอานนท์ หมู่ที่ 7 บ้านซะซอม ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd (ดู : 83)
2020-05-05 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.126-001 สายทางบ้านนาโพธิ์กลาง-บ้านปากลา ช่วงบ้านคันท่าเกวียน-บ้านปากลา หมู่ที่3,5 บ้านคันท่าเกวียน บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภ (ดู : 61)
2020-04-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาที่ทำการ อบต.นาโพธิ์กลางและสนามกีฬากลางบ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63)
2020-04-23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาที่ทำการ อบต. และสนามกีฬากลาง บ้านนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 57)
2020-04-08 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54)
2020-04-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดบ่ออเนกประสงค์ บ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 55)
2020-04-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดบ่ออเนกประสงค์ บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 55)
2020-04-02 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 62)
2020-03-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2020-03-23 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 83)
2020-03-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งภายในเขตตำบล) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52)
2020-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนลงหินคลุก (จัดซื้อหินคลุกพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งภายในตำบล) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59)
2020-03-06 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถนนลงหินคลุก (จัดซื้อหินคลุกพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งภายในตำบล) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 63)
2020-03-06 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (จัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งภายในตำบล) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 57)
2020-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเต็นท์จัดงาน ขนาด 4 x 8 x 2.5 เมตร แบบหลังคาโค้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2020-02-18 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์จัดงาน แบบหลังคาโค้ง ขนาด 4 x 8 เมตร (ดู : 59)
2020-02-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บุนวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2020-02-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 62)
2020-01-31 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 58)
2020-01-27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มนายเลิศ บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54)
2020-01-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มนายเลิศ บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 50)
2020-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหินคลุก/ลงหินคลุกถนนสายหอประปา หนองเจริญ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54)
2020-01-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหินคลุก/ลงหินคลุกถนนสายบ้านโนนสวรรค์ - หนองเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2020-01-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อหินคลุก/ลงหินคลุกถนนสายหอประปา บ้านหนองเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 138)
2020-01-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อหินคลุก/ลงหินคลุกถนนสายบ้านโนนสวรรค์ - หนองเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 60)
2019-12-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซม/ซ่อมสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตลาดนัด อบต.นาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64)
2019-12-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณศาลาอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59)
2019-12-17 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณศาลาอยู่ดีมีสุข ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 59)
2019-12-17 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหินคลุก / ลงหินคลุกถนนสายบ้านโนนสวรรค์ – หนองเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 142)
2019-12-17 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหินคลุก / ลงหินคลุกถนนสายหอประปา บ้านหนองเจริญ หมู่ 10 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 62)
2019-12-17 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซม / ซ่อมสร้างระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ตลาดนัด อบต.นาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 67)
2019-12-11 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( พฤศจิกายน ) (ดู : 52)
2019-12-09 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม) (ดู : 57)
2019-11-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์กลาง - ปากลา (ช่วงหน้า รร.บ้านนาโพธิ์กลาง) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75)
2019-11-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโพธิ์กลาง - ปากลา (ช่วงหน้า รพ.สต.นาโพธิ์ใต้) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83)
2019-11-27 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นาโพธิ์กลาง-ปากลา (ช่วงหน้า ร.ร.บ้านนาโพธิ์กลาง) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 63)
2019-11-27 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ.นาโพธิ์กลาง-ปากลา (ช่วงหน้า รพ.สต.นาโพธิ์ใต้) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 61)
2019-11-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดินถมลานอเนกประสงค์ บริเวณด้านข้าง กอ.ดงนาทาม หมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
2019-11-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อดินถมลานอเนกประสงค์บริเวณข้าง กอ.ดงนาทาม หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 63)
2019-10-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงด้านหน้าอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2019-10-22 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงด้านหน้าอาคารสำนักงาน (ดู : 59)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (งานประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑ (๒๘ หน้า/นาที) (งานรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (งานเจ้าหน้าที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑ (๒๘ หน้า/นาที) (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑ (๒๘ หน้า/นาที) (งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่๑ (๒๘ หน้า/นาที) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2019-09-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน (งานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2019-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49)
2019-09-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2019-09-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 657)
2019-09-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (ปลูกต้นไม้/หญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68)
2019-09-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ (ดู : 62)
2019-09-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงพื้นอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 47)
2019-09-13 ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส.ค.) (ดู : 63)
2019-09-12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ ๓ – ๕ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2019-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าอนามัย - วัดบ้านปากลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71)
2019-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายศิลา บ้านปากลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61)
2019-09-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายถวิล บ้านปากลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65)
2019-09-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ( ปลูกต้นไม้ / หญ้า ) (ดู : 114)
2019-09-02 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายพร บ้านนาโพธิ์ใต้ (ดู : 62)
2019-09-02 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายศิลา บ้านปากลา (ดู : 68)
2019-09-02 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหน้าอนามัย – วัดบ้านปากลา (ดู : 98)
2019-08-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57)
2019-08-30 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายถวิล บ้านปากลา (ดู : 62)
2019-08-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บ้านคันท่าเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
2019-08-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บ้านคันท่าเกวียน (ดู : 66)
2019-08-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเปลี่ยน (ดู : 68)
2019-08-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53)
2019-08-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59)
2019-08-16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงาน (ดู : 57)
2019-08-16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 59)
2019-08-07 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( กรกฎาคม ) (ดู : 58)
2019-08-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1026)
2019-07-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รร.บ้านหนองผือ - วัดแสนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 334)
2019-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อดินถมและหินคลุกพร้อมล้มกองทำลานจอดรถ บ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 332)
2019-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 353)
2019-07-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญธิสาร บ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 351)
2019-07-19 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( มิถุนายน ) (ดู : 57)
2019-07-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อดินถมและลูกรังพร้อมล้มกอง บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 71)
2019-07-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อดินถมและหินคลุกพร้อมล้มกองทำลานจอดรถ บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 66)
2019-07-09 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 413)
2019-07-05 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบุญธิสาร บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 369)
2019-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางในหมู่บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59)
2019-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกพ่อเหลง – หอประปาบ้านหนองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
2019-07-02 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสี – นายแถบ บ้านทุ่งนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57)
2019-07-01 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รร.บ้านหนองผือ - วัดแสนสำราญ บ้านหนองผือ (ดู : 403)
2019-06-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกพ่อเหลง - หอประปา บ้านหนองเจริญ (ดู : 60)
2019-06-27 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางในหมู่บ้านโนนสวรรค์ (ดู : 59)
2019-06-27 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางนายสี –นายแถบ บ้านทุ่งนาเมือง (ดู : 57)
2019-06-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60)
2019-06-13 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ดู : 63)
2019-06-12 ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (พฤษภาคม) (ดู : 64)
2019-05-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งถนนสายฐานฯขนุนสมเด็จย่า ด้านทิศตะวันออก บ้านทุ่งนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58)
2019-05-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยซึง ด้านทิศตะวันออก บ้านทุ่งนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61)
2019-05-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน – วัดภูจ้อมก้อม บ้านทุ่งนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89)
2019-05-16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองพายใหญ่ – ศาลากลางหมู่บ้านนาโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2019-05-14 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน – วัดภูจ้อมก้อม บ้านทุ่งนาเมือง (ดู : 66)
2019-05-14 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหนองพายใหญ่ – ศาลากลางบ้านนาโพธิ์ใต้ (ดู : 79)
2019-05-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 58)
2019-05-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 66)
2019-05-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซะซอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70)
2019-05-08 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งสายฐานฯขนุนสมเด็จย่า ด้านทิศตะวันออก บ้านทุ่งนาเมือง (ดู : 62)
2019-05-08 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่งถนนอ่างน้ำห้วยซึง ด้านทิศตะวันออก บ้านทุ่งนาเมือง (ดู : 56)
2019-05-07 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 396)
2019-05-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างโรงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 380)
2019-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 431)
2019-04-29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซะซอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 558)
2019-04-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
2019-04-29 โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 57)
2019-04-26 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 414)
2019-04-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญธิศาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 399)
2019-04-25 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญธิศาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 338)
2019-04-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนโดยแอสฟัลท์ติกภายในหมู่บ้านปากลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56)
2019-04-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงสี บ้านซะซอม (ดู : 59)
2019-04-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางสระใหญ่ บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 382)
2019-04-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบะเม็ก บ้านนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 329)
2019-04-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยแอสท์ฟัลท์ติกภายในหมู่บ้านปากลา (ดู : 362)
2019-04-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางสระใหญ่ บ้านหนองผือ (ดู : 384)
2019-04-10 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบะเม็ก บ้านนาโพธิ์กลาง (ดู : 290)
2019-04-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55)
2019-04-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ดู : 58)
2019-03-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่ง หมู่๑,๒,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60)
2019-03-20 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ ๑ , ๒ , ๘ (ดู : 293)
2019-03-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยแอสท์ฟัลท์ติกภายในหมู่บ้านคันท่าเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 299)
2019-02-26 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยแอสท์ฟัลท์ติกภายในหมู่บ้านคันท่าเกวียน (ดู : 395)
2019-02-20 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนโดยแอสท์ฟัลติกภายในหมู่บ้านปากลา (ดู : 50)
2019-02-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางสระดำ บ้านนาโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 302)
2019-02-07 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( มกราคม ) (ดู : 57)
2019-02-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลุงหินคลุกสายทางสระใหญ่ บ้านหนองผือ (ดู : 63)
2019-02-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลุงหินคลุกสายทางสระดำ บ้านนาโพธิ์ใต้ (ดู : 66)
2019-02-01 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านนาโพธิ์กลาง - บ้านปากลา (ช่วงร่องตาเหียว - บ้านนาโพธิ์ใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290)
2019-01-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน สังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 58)
2019-01-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 58)
2019-01-18 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านนาโพธิ์กลาง-บ้านปากลา(ช่วงร่องตาเหียว-บ้านนาโพธิ์ใต้) (ดู : 67)
2019-01-14 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ธันวาคม ) (ดู : 57)
2019-01-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ 4,9,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 279)
2019-01-09 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกลี่ยปรับแต่ง หมู่ที่ ๔ , ๙ , ๑๐ (ดู : 58)
2018-12-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์เหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80)
2018-12-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาโพธิ์กลาง - บ้านปากลา ( ช่วงที่ทำการ อบต. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81)
2018-12-18 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 405)
2018-12-18 การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ซ่อมสร้างถนน คสล.สาย บ้านนาโพธิ์กลาง – บ้านปากลา (ช่วงหน้าที่ทำการ อบต.) (ดู : 368)
2018-12-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางร่องตะก่า – ป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 280)
2018-12-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางรอบหมู่บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 272)
2018-12-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางนาขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 263)
2018-12-13 ประชาสัมพันธ์ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( พฤศจิกายน ) (ดู : 278)
2018-12-04 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงลงหินคลุกสายร่องตะก่า - ป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 992)
2018-12-04 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายทางรอบหมู่บ้านโนนสวรรค์ (ดู : 291)
2018-12-04 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินหินคลุกสายทางนาขี้เหล็ก (ดู : 356)
2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทางแก่งยาว บ้านซะซอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 275)
2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถมดินในเขตสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 296)
2018-12-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับถมที่ลานอเนกประสงค์บ้านซะซอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 303)
2018-11-29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการถมดินในเขตสำนักงาน (ดู : 389)
2018-11-29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายทางแก่งยาว บ้านซะซอม (ดู : 365)
2018-11-29 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับถมที่ลานอเนกประสงค์บ้านซะซอม (ดู : 443)
2018-11-23 ประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒(ตุลาคม) (ดู : 60)
2018-10-30 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 56)
2018-09-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านนาโพธิ์กลาง (ดู : 286)
2018-09-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านนาโพธิ์กลาง (ดู : 395)
2018-09-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (ดู : 313)
2018-09-28 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางอำพร บ้านปากลา (ดู : 456)
2018-09-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294)
2018-09-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางอำพร (ดู : 308)
2018-09-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69)
2018-09-17 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านโนนสวรรค์ (ดู : 469)
2018-09-14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหมู่บ้านหนองเจริญ สายบ้านนายเจิม บุญล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64)
2018-09-13 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนในเขตตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 342)
2018-09-13 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำภายในตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 360)
2018-09-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 342)
2018-09-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กร่องบุ่งจวงที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 387)
2018-09-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงคอสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กร่องบุ่งจวงที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย บ้านคันท่าเกวียน (ดู : 347)
2018-09-03 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง (ดู : 397)
2018-08-27 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านหนองเจริญ สายบ้านนายเจิม บุญล้อม (ดู : 427)
2018-08-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านหนองเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61)
2018-08-10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62)
2018-08-08 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหมู่บ้าน บ้านหนองเจริญ (ดู : 349)
2018-08-08 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง (ดู : 413)
2018-07-25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัดบุญธิศาราม บ้านนาโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71)
2018-07-24 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดบุญธิศาราม บ้านนาโพธิ์ใต้ (ดู : 70)
2018-07-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงขยายไหล่ถนน คสล.สายนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงสี่แยกโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83)
2018-07-20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดโพธาราม บ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67)
2018-07-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนระดับอนุบาล-ป.๖(โรงเรียนในสังกัด สพฐ.) (ดู : 63)
2018-07-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดโพธาราม บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 62)
2018-07-19 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ถนน คสล.สายนาโพธิ์กลาง - ปากลา ช่วงสี่แยกโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กลาง (ดู : 80)
2018-07-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินสายแสนเมือง บ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 311)
2018-07-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำร่องจะขวางตอนล่าง บ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 308)
2018-07-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผิวจราจร คสล. สายนาโพธิ์กลาง - ปากลา ช่วงชันพลับพลา บ้านคันท่าเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66)
2018-07-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโพธิ์กลาง - ปากลา ช่วงหน้าที่ทำการ อบต.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74)
2018-07-06 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 63)
2018-07-05 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินสายแสนเมือง บ้านโนนสวรรค์ (ดู : 62)
2018-07-05 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายอ่างเก็บน้ำร่องจะขวางตอนล่าง บ้านหนองผือ (ดู : 64)
2018-07-04 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ถนน คสล.สายนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงชันพลับพา บ้านคันท่านเกวียน (ดู : 403)
2018-07-04 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ถนน คสล.สายนาโพธิ์กลาง-ปากลา ช่วงหน้าที่ทำการ อบต.นาโพธิ์กลาง (ดู : 442)
2018-06-08 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซะซอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 72)
2018-06-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญธิศาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 69)
2018-06-07 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 69)
2018-05-11 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 280)
2018-05-11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 267)
2018-05-03 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ การจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์เหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 292)
2018-04-09 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเกรดเกลี่ยถนนภายในตำบล (ดู : 414)
2018-03-19 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินสายแสนเมือง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๙ (ดู : 391)
2018-03-12 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายอ่างเก็บน้ำร่องจะขวางตอนล่าง บ้านหนองผือ หมู่ 4 (ดู : 535)
2018-03-12 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายภูน้อย-ภูอานนท์ บ้านซะซอม หมู่ 7 (ดู : 459)
2018-03-09 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดู : 380)
2018-02-16 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนดินลงลูกรังสายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 438)
2018-02-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายแก้งบ้านใหญ่-ร่องพะลิก บ้านนาโพธิ์กลาง หมู่ ๑ (ดู : 366)
2018-02-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายหนองฟายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ หมู่ ๒ (ดู : 411)
2018-02-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายร่องบุญถึงบ้านนาโพธิ์เหนือ (ดู : 381)
2018-02-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายถ้ำผาขาว-แสนเมือง บ้านโนนสวรรค์ หมู่ ๙ (ดู : 462)
2018-02-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ถนนลงลูกรังสายนาโพธิ์กลาง-ซะซอม ช่วงสะพานร่องพะลิก (ดู : 415)
2018-02-14 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง (ดู : 445)
2018-01-17 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา (ดู : 420)
2018-01-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง (ดู : 438)
2018-01-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำเพื่อชุมชนบ้านหนองเจริญ หมู่ที่ ๑๐ (ดู : 490)
2018-01-12 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบที่ทำการ อบต. (ดู : 425)
2017-12-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังสายนาสันเทพ - ขุบตาวิด บ้านชะชอม (ดู : 388)
2017-12-15 ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับถมที่ตลาด บ้านนาโพธิ์ใต้ (ดู : 376)
2017-12-04 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 331)
2017-11-01 ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันท่าเกวียน-ปากลา (ดู : 385)
2017-11-01 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านทุ่งนาเมือง หมู่ 6 (ดู : 392)
2017-11-01 ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (ดู : 385)
2017-11-01 ประกาศการกำหนดราคากลางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ดู : 318)
2017-11-01 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 408)
2017-11-01 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 374)
2017-11-01 ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการคัดเลือก (ดู : 306)
2017-11-01 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ 2 (ดู : 382)
2017-11-01 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบขนาดใหญ่ หมู่ 8 (ดู : 459)
2017-11-01 ราคากลางงานก่อสร้างร้านค้าชุมชนบ้านชะชอม (ดู : 385)
2017-11-01 ราคากลางงานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 (ดู : 412)
2017-11-01 ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านทุ่งนาเมือง (ดู : 356)
2017-11-01 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนายเปลี่ยน บ้านปากลา (ดู : 513)
2017-11-01 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางนางเบ็ญจา-นายบุญ (ดู : 344)
2017-11-01 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายใน อบต. (ดู : 585)
2017-11-01 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งป้ายสื่อความหมายประชาสัมพันธ์ (ดู : 544)
2017-11-01 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการย้ายหลังคาสนามเด็กเล่น (ดู : 381)
2017-11-01 ประกาศประชาสัมพันธ์แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 341)

2022-07-18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (ดู : 9)


2022-06-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบชนิด 4 ประตู โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 9)
2022-04-21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับกาคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 13)
2022-01-25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 16)
2021-07-09 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2564 (ดู : 18)
2021-04-30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารขายสินค้าในตลาดนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18)
2021-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุ่งยา บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง (ดู : 25)
2021-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยลุงบัว บ้านนาโพธิ์ใต้ โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง (ดู : 32)
2021-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแม่กี ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง (ดู : 23)
2021-04-26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเลิศ บ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉเพาะเจาะจง (ดู : 28)
2021-04-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดบ่ออเนกประสงค์ บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26)
2021-04-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดบ่ออเนกประสงค์ บ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญธิศาราม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาเมือง ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซะซอม ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19)
2021-03-31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์เหนือ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24)
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก/ธรรมชาติรอบตัวเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซะซอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27)
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก/ธรรมชาติรอบตัวเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์เหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26)
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก/ธรรมชาติรอบตัวเด็ก) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24)
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก/ธรรมชาติรอบตัวเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20)
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก/ธรรมชาติรอบตัวเด็ก) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบุญธิศาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 27)
2021-03-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก/ธรรมชาติรอบตัวเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งนาเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26)
2021-03-09 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกรดปรับแต่ง ถนนสายในหมู่บ้านซะซอม ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39)
2021-02-24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26)
2021-02-22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35)
2021-02-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งอุปกรณ์เสียงตามสาย หมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์กลางตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 26)
2021-02-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างศาลาอยู่ดีมีสุข บ้านทุ่งนาเมือง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28)
2021-02-05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจริญ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23)
2021-02-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ โครงการจัดซื้อดินถมและหินคลุกเพื่อก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬากลาง พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบล ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30)
2021-02-03 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางในหมูบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31)
2021-01-28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อลูกรังพร้อมล้มกองเกรดปรับแต่ง ถนนสายป่าชุมชน บ้านนาโพธิ์เหนือ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 38)
2020-12-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อดินถมลานอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43)
2020-12-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองฝายใหญ่ บ้านนาโพธิ์ใต้ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37)
2020-12-17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญธิสาร บ้านนาโพธิ์เหนือ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38)
2020-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านนาโพธิ์กลาง ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43)
2020-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ บริเวณจุดผ่อนปรน บ้านคันท่าเกวียน ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (ดู : 37)
2020-12-04 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ภายในสำนักงาน อบต.นาโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36)

2017-11-14 ประกาศ เรื่องการใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (ดู : 314)


2017-11-14 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 392)
2017-11-14 การรับชำระภาษีป้าย (ดู : 378)
2017-11-14 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 (ดู : 449)
2017-11-14 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 556)
2017-11-14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ดู : 657)
2017-11-14 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (ดู : 728)
2017-11-14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ดู : 472)
2017-11-14 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 370)
2017-11-14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 371)
2017-11-14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 320)
2017-11-14 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 304)
2017-11-14 การแจ้งขุดดิน (ดู : 316)
2017-11-13 การแจ้งถมดิน (ดู : 357)
2017-11-13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 464)
2017-11-13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 336)

ภาพกิจกรรมจดหมายข่าว การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลนาโพธิ์กลาง

ร่วมกิจกรรม โครงการกองทัพบกอาสา ปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2564
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์กลาง
หมู่ที่ ๘ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๒๐

โทรศัพท์ ๐๔๕- ๒๕๑๙๑๗ , โทรสาร ๐๔๕ - ๒๕๑๙๑๘


 

E-mail : naphoklang@hotmail.com


Facebook : อบต.นาโพธิ์กลาง
เว็บไซต์ : naphoklang.go.th